Skupština

Skupštinu Društva čine Grad Pazin, Općine Cerovlje, Gračišće. Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šimi, Tinjan i Karojba. U odlučivanju učestvuju prema vlasničkoj strukturi odnosno poslovnim udjelima koje drže.

Svakih započetih 100.000,00 kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela članu Društva daje jedan glas u Skupštini Društva.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i o pokrivanju gubitaka
 • zahtjevu za uplatu temeljnog uloga
 • ulaganjima i proširenju djelatnosti
 • imenovanju i razrješenju Uprave Društva te o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora 
 • davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva
 • podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
 • donošenju godišnjih planova razvoja i poslovanja
 • godišnjem obračunu i bilanci Društva
 • donošenju Poslovnika o radu Skupštine
 • postavljanju zahtjeva za naknadu štete kojeg Društvo može imati protiv člana Uprave ili Nadzornog odbora
 • o standardima komunalnih usluga i o smjernicama za rad Uprave i Nadzornog odbora Društva
 • drugim pitanjima bitnim za ostvarivanje zadaća i djelatnosti Društva koja nisu dana u nadležnost Nadzornog odbora

 

Poziv na Skupštinu 29. lipnja 2021. godine (67,5 KB) Poziv na Skupštinu 22. prosinca 2021. godine (88,3 KB)

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva i to na prijedlog:

 • Grada Pazina - tri člana
 • Općina Cerovlje i Lupoglav - jednog  člana
 • Općina Gračišće i Sveti Petar u Šumi - jednog člana
 • Općina Motovun, Karojba i Tinjan - jednog člana
 • radnika Društva - jednog člana 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, osim članova Nadzornog odbora koje predlažu po dvije općine zajedno na vrijeme od dvije godine.

Nadzorni odbor čine:

1. Igor Merlić, Bertoši, Stancija Pataj 55, predsjednik Nadzornog odbora
2. Marko Breščić, Butoniga, Cesari 7, član Nadzornog odbora
3. Zdenko Paulišić, Zarečje, Zarečje 39a, član Nadzornog odbora
4. Neda Mošnja, Gračišće, Brešnica 47, član Nadzornog odbora
5. Ivan Jurada, Cerovlje, Podmerišće 23, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
6. Antonio Putinja, Gračišće, Gračišće 86f, član Nadzornog odbora
7. Darko Žiković, Tinjan, Tinjan 66, član Nadzornog odbora

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor:

 • daje suglasnost na opće akte i odluke koje donosi Uprava Društva
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • odlučuje o davanju prokure
 • zaključuje Ugovor o radu s članovima Uprave 
 • donosi jedinstveni cjenik za područje djelovanja Društva i utvrđuje uvjete za pružanje komunalnih usluga
 • obavlja nadzor nad poslovanjem Društva
 • raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja mu Skupština daje u nadležnost
 • donosi prijedlog godišnjeg plana poslovanja, ulaganja i nabave
 • donosi odluke o kojim ne postoji suglasje između članova Uprave  

Poziv na izvanrednu elektroničku sjednicu Nadzornog odbora 24. ožujka 2022 (115,2 KB)

Poziv na izvanrednu sjednicu Nadzorni odbor 9. ožujka 2022.pdf (113,7 KB)

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora 15. prosinca 2021.pdf (117,0 KB)

Poziv na izvanrednu elektroničku sjednicu Nadzornog odbora 21. rujna 2021.pdf (119,0 KB)

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora 11. lipnja 2021.pdf (114,1 KB)

Poziv na izvanrednu elektroničku sjednicu Nadzornog odbora 10. svibnja 2021.pdf (154,8 KB)

Poziv na izvandrednu sjednicu Nadzornog odbora 27. siječnja 2021.pdf (126,2 KB)