Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo Usluga d.o.o., Pazin, kao tijelo javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).
Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona.

Službenik za informiranje u Usluga d.o.o. je Marija Kiković zaposlena na radnom mjestu rukovoditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Usluga d.o.o., 52000 Pazin, Šime Kurelića 22,
 • elektroničkom poštom na adresu: info@usluga-pazin.hr
 • fax-om na broj: 052/624-998,
 • telefonskim putem na broj: 052/619 033,
 • osobno u prostorijama sjedišta radnim danom od 8:00 do 10:00 sati.

Pisani Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

U zahtjevu podnositelj može predložiti jedan od slijedećih načina na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom:

 • neposredno davanje informacije,
 • davanje informacija pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • na drugi način (navesti koji)

Ako se zahtjev podnosi usmeno sastavit će se službena zabilješka, a oko je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Na temelju zahtjeva, Usluga d.o.o. će odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Usluga d.o.o. ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i troškove dostave tražene informacije.

Zahtjev za pristup informacijama (127,0 KB)