Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo, plastika, metali i dr.)

Miješani komunalni otpad su i onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužve, vata, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene za djecu i odrasle i sl.

Kućni (komunalni) otpad recikliramo tako da ga najprije odvojimo i razvrstamo prema vrsti. Mnoge otpadne sirovine i materijali se mogu ponovno iskoristiti ali samo ako su odvojeno sakupljeni. Oko dvije trećine kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te tako smanjiti količine otpada na odlagalištu. 

To znači, da, ako smo odlučili reciklirati npr. papir, onda sve novine, časopise, letke, brošure, omote, papirnate vrećice itd., moramo izdvojiti i sakupiti kako bi ih kasnije mogli odložiti na za to predviđena mjesta (kontejneri, zeleni otoci). 

Jednako tako postupamo i s drugim materijalima, proizvodima pogodnim za recikliranje kao što su to metal, plastika i staklo. Odvojeni otpad skupljamo odvojeno od miješanog komunalnog otpada i kasnije odlažemo u za to predviđena mjesta – kontejnere, kante, “zelene otoke” ili odnosimo u reciklažna dvorišta.

Na području davatelja javne usluge, u urbanom dijelu grada, miješani komunalni otpad odlaže se u polupodzemne spremnike putem korisničkih kartica, dok u ruralnom i rezidencijalnom dijelu svaka nekretnina zadužuje vlastiti čipirani spremnik. Takvom infrastrukturom omogućuje se da svaki pojedini korisnik sam određuje visinu cijene javne usluge razmjerno količini otpada koju stvara.  

Odluka o načinu pružanja usluge

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pazina donesena je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17.).

U nastavnu nalaze se Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba, Općine Gračišće, Općine Cerovlje, Općine Sveti Petar u Šumi, Općine Lupoglav, Općine Motovun i Općine Tinjan.

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14) i čl. 80. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog o biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod korisnika izazvao neugodu. 

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora i na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 dana od zaprimanja računa.

Podnošenje prigovora

Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte na adresu Usluga d.o.o., Pazin, Šime Kurelića 22, telefaksa na broj 052 624 998, elektroničkom poštom na adresu info@usluga-pazin.hr, ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja prigovora potrebno je navesti slijedeće podatke: ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

Davatelj usluge dužan je na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.