Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo, plastika, metali i dr.)

Miješani komunalni otpad su i onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužve, vata, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene za djecu i odrasle i sl.

Kućni (komunalni) otpad recikliramo tako da ga najprije odvojimo i razvrstamo prema vrsti. Mnoge otpadne sirovine i materijali se mogu ponovno iskoristiti ali samo ako su odvojeno sakupljeni. Oko dvije trećine kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te tako smanjiti količine otpada na odlagalištu. 

To znači, da, ako smo odlučili reciklirati npr. papir, onda sve novine, časopise, letke, brošure, omote, papirnate vrećice itd., moramo izdvojiti i sakupiti kako bi ih kasnije mogli odložiti na za to predviđena mjesta (kontejneri, zeleni otoci). 

Jednako tako postupamo i s drugim materijalima, proizvodima pogodnim za recikliranje kao što su to metal, plastika i staklo. Odvojeni otpad sakupljamo odvojeno od miješanog komunalnog otpada i kasnije odlažemo u za to predviđena mjesta – kontejnere, kante, “zelene otoke” ili odnosimo u reciklažna dvorišta.

Na području davatelja javne usluge, u urbanom dijelu grada, miješani komunalni otpad odlaže se u polupodzemne spremnike putem korisničkih kartica, dok u ruralnom i rezidencijalnom dijelu svaka nekretnina zadužuje vlastiti čipirani spremnik. Takvom infrastrukturom omogućuje se da svaki pojedini korisnik sam određuje visinu cijene javne usluge razmjerno količini otpada koju stvara.  

Odluka o načinu pružanja usluge

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pazina donesena je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17.).

U nastavku nalaze se Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba, Općine Gračišće, Općine Cerovlje, Općine Sveti Petar u Šumi, Općine Lupoglav, Općine Motovun i Općine Tinjan.

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14) i čl. 80. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na sakupljanje komunalnog otpada, a koji je kod korisnika izazvao neugodu. 

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora i na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 dana od zaprimanja računa.

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pazina.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Karojba.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lupoglav.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Motovun.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tinjan.pdf