Mobilno reciklažno dvorište

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na području pružanja javne usluge, odnosno  na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Karojba, Sv. Petar u Šumi i Tinjana, tijekom godine rasporedom se određuju termini i lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi četiri radna dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK I SRIJEDA  – od 12:00 do 15:00 sati
UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Oznaka mobilnog reciklažnog dvorišta REC-47-M-1