Zakoni i ostali propisi

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
 • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)
 • Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
 • Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 • Zakon o radu (NN 93/14)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
 • Zakon o porezu na dobit  (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16)
 • Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 • Pravilnik o grobljima (NN 99/02)