O nama

Temeljni podaci tvrtke

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pazin, Šime Kurelića 22

OIB: 03455963475
MBS: 040034989
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu
Temeljni kapital: 14.743.500,00 uplaćen u cijelosti

Uprava društva

Dragan Šipraka, predsjednik uprave 

Računi

IBAN HR982402006-1100387313 kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka
IBAN HR692380006114700229 kod Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag

Vlasnička struktura i popis djelatnosti

Članovi društva su i u društvu drže slijedeće poslovne udjele izražene u nominalnom iznosu i postotku:

GRAD PAZIN, Pazin, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10,
poslovni udjel 12.918.500 kuna,  87,62% 

OPĆINA CEROVLJE, Cerovlje, Cerovlje 12,
poslovni udjel 331.000,00 kuna,  2,25% 

OPĆINA GRAČIŠĆE, Gračišće, Loža 1,
poslovni udjel 333.000,00 kuna,  2,26% 

OPĆINA LUPOGLAV, Lupoglav, Lupoglav 17,
poslovni udjel 178.000,00 kuna, 1,21% 

OPĆINA MOTOVUN, Motovun, Trg Andrea Antico 1,
poslovni udjel 469.000,00 kuna, 3,18% 

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI, Sveti Petar u Šumi, Sveti Petar u Šumi 6,
poslovni udjel 182.000,00 kuna, 1,23% 

OPĆINA TINJAN, Tinjan, Tinjan 2,
poslovni udjel 332.000,00 kuna, 2,25% 

Predmet poslovanja

 • Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
 • Reciklaža,
 • Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva,
 • Opskrba parom i toplom vodom, 
 • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi,
 • Niskogradnja,
 • Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, 
 • Prijevoz robe (tereta) cestom,
 • Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, 
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 
 • Čišćenje svih vrsta objekata, 
 • Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, 
 • Pogrebne i prateće djelatnosti,
 • Trgovina na malo pogrebnom opremom, 
 • Održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora, 
 • Održavanje nerazvrstanih cesta,
 • Plakatiranje i dekoracija, 
 • Uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti, 
 • Trgovina, kupnja i prodaja robe, 
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem,
 • nstalacijski i završni radovi u građevinarstvu,
 • Komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; održavanje čistoće; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina; tržnica na malo; održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika; održavanje i naplata parkirališta; upravljanje sajmom,
 • Poslovanje nekretninama,
 • Djelatnost promidžbe (reklame i propagande),
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, 
 • Računovodstveni i administrativni poslovi,
 • Upravljanje grobljem,
 • Djelatnost druge obrade otpada,
 • Djelatnost oporabe otpada,
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,
 • Djelatnost prijevoza otpada,
 • Djelatnost sakupljanja otpada,
 • Djelatnost trgovanja otpadom,
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada,
 • Gospodarenje otpadom,
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada,
 • Pružanje usluga kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom,
 • Pružanje kolodvorskih usluga u autobusnom prometu.

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak
07:00-15:00 sati

Povijest društva

Komunalno poduzeće Usluga je prvi put osnovano 1971. godine radi obavljanja djelatnosti odvoza otpada, javne čistoće, održavanja i rekonstrukcije cesta, prometnih površina i kanalizacije.  

Značajnija organizacijska promjena dogodila se 1989. godine kada se Usluga organizira kao javno poduzeće, a 1995. godine društvo se uskladilo sa Zakonom o trgovačkih društvima te od tada posluje pod sadašnjim nazivom.

Do danas društvo se oblikovalo u pružatelja mnogih komunalnih djelatnosti i usluga potrebnih na području djelovanja, uz koje se razvijaju građevinski poslovi pretežito na izgradnji i održavanju komunalne infrastukrure.