Mobilno reciklažno dvorište

Trenutno na području Općine Tinjan, u naselju Kringa (kod igrališta) od 20.-24.11.2017.

Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 619 -032 ili 091 624 2772

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na području grada Pazina određeno je ukupno 12 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Datoteke