U utorak 28. srpnja 2020. godine, u 10 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta ”Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”.

Ovaj projekt sufinanciran je u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, a ukupan iznos projekta je bio 11.090.298,25 kuna.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 6.329.034,76 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

Konferenciji su prisustvovali Renato Krulčić, gradonačelnik grada Pazinai Vladimir Burić, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o.

„Iznimno sam ponosan što smo prvi grad u Istri koji je sanirao i konačno zatvorio sva svoja odlagališta otpada što je rezultat sustavnog ulaganja u zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom“, izjavio je gradonačelnik Renato Krulčić i dodao kako je Grad Pazin u proteklih je 5 godina u segment održivog gospodarenja otpadom uložio preko 28 milijuna kuna što gradskog što europskog novca.

Izgrađena je pretovarna stanica, stacionarno reciklažno dvorište nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, sustavno se ulaže uizobrazno-informativne aktivnosti, okončana je sanacija bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i svi radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima.

Uz današnje zatvaranje EU projekta sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Jelenčići V – IV. Faza, očekuje se ishođenje uporabne dozvole i skoro zatvaranje EU projekta sanacije Starog odlagališta na kojem su svi radovi okončani još početkom srpnja.

Sam projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta ”Jelenčići V” od 2012. godine provodio se u 4 zasebne faze:

  • I FAZA: sanacija odlagališta s izgradnjom temeljnog brtvenog sustava,
  • II FAZA: izgradnja pretovarne stanice,
  • III FAZA: izgradnja reciklažnog dvorišta,
  • IV FAZA – zatvaranje odlagališnog prostora s izgradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog novog otpada.

Usprkos korona krizi, šestomjesečni radovi na IV FAZI završeni su sukladno ugovoru. Tehničko-tehnološkim rješenjem sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom odrađeno je: formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvoren je odlagališni prostor ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgrađen je pasivni sustav otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgrađena je kolnička konstrukcija obodne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom, izgrađen je sustav za odvodnju oborinskih voda i izgrađena je prstenasta vanjska hidrantska mreža. Površina odloženog otpada preko koje se ugradio prekrivni brtveni sustav iznosi 9.970 m2 (oko 1 ha).

Predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladimir Burić pojasnio je kako se na lokaciji odlagališta ”Jelenčići V” odlagao otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2006. do listopada 2018. godine, kada se otpad počeo zbrinjavati u regionalnom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 53.320 tone otpada.

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza, završetak sanacije bivšeg odlagališta građevinskog otpada Lakota i sanacija starog odlagališta tri su kapitalna projekta u 2020. koja Pazinštinu i središnju Istru svrstavaju među vodeće regije u segmentu zaštitu okoliša, zaključio je Burić.

Zatvaranjem odlagališta spriječeni su potencijalni negativni utjecaji samog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštitile su se podzemne i površinske vode, smanjila se emisija stakleničkih plinova te zaštitio se i očuvao prirodni okoliš.

Provedba ovog projekta bila je u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te će pridonositi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.090.298,25kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznose 7.445.923,25kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 6.329.034,76kuna (85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta).

Podsjetimo, još 2016. godine izgrađena je pretovarna stanica Pazin – Jelenčići čija namjena je pretovar sakupljenog neopasnog otpada iz komunalnih vozila u poluprikolice kapaciteta cca 24 tone u kojima se otpad odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Dnevno se sakuplja i pretovaruje cca 20 tona neopasnog otpada s područja Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. Proces pretovara jednog komunalnog vozila u poluprikolicu traje otprilike 20 minuta.

Potom se tijekom 2018. godine, uz pretovarnu stanicu izgradilo i stacionarno reciklažno dvorište, financirano iz kohezijskog fonda Europske unije, a svrha mu je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Reciklažno dvorište prostire se na 910 metara kvadratnih  te je opremljeno svom potrebnom opremom za zaprimanje različitih vrsta otpada. Grad Pazin osigurao je i mobilno reciklažno dvorište,  a naročit trud ulaže se u izobrazno-informativne aktivnosti jer svi napori imaju smisla samo ukoliko je kod građana dovoljno razvijena svijest o važnosti recikliranja i pravilnog gospodarenja otpadom. S tim ciljem proveden je i projekt „ PreEduEco – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ za koji je Gradu Pazinu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo sufinanciranje.

Ciljna skupina tog projekta bili su stanovnici svih skupina, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, predškolci i osnovnoškolci, mladi, poslovna javnosti i turisti, a krajnji korisnici lokalna zajednica i kumunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o Buzet. U praksi je provedba projekta podrazumijevala tiskanje i podjelu 37 900 letaka, 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 za mlade, 300 brošura, 150 običnih i 8 jumbo plakata, 4 radijske emisije, 606 radijskih spotova, bannere na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti, 14 predstava i 750 slikovnica za djecu te 800 letaka za turiste.

U istom izobrazno-informativnom duhu Dječjem vrtiću „Olga Ban“ darovana je didaktička igračka za razvrstavanje otpada, a namjera je aktivnosti od najranije dobi razvijati ekološku svijest i kulturu odgovornosti. Osim što igračka ima svoju edukativnu ulogu, pazilo se da je sigurna po dječje zdravlje te je ručno obrađena i obojena ekološkim bojama, a djeci pomaže pri razvijanju fine motorike i koordinacije oko-ruka, obogaćuje rječnik te razvija vizualnu i taktilnu percepciju.

Pod istom egidom, građanima je ovog lipnja podijeljeno prvih sto kompostera prema datumu njihova zahtjeva. Budući da biootpad čini čak 40% prosječne kante za otpad, ovom akcijom želi se potaknuti kompostiranje i korisnicima omogućiti smanjivanje količina biootpada kojeg odlažu.

Također, u lipnju je, povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, održano i predstavljanje edukacijskog eventa „Od piruna do polja: pensaj, poji ne hitaj!“ na temu sprečavanja nastanka otpada od hrane. Projekt je inače rezultat suradnje Grada Pazina, trgovačkog društva Usluge d.o.o. i Azrri odnosno Agencije za ruralni razvoj Istre, a misija mu je educirati javnost i građanstvo o važnosti maksimalnog iskorištavanja namirnica kako bi se izbjeglo rasipanje hrane i potakla održiva priprema obroka jer nedavna su istraživanja pokazala kako je u Istarskoj županiji glavni krivac za nastanak otpada od hrane prevelika količina pripremljenog obroka te prekomjerna kupovina namirnica.

Na snimanju promotivnog videa sudjelovali su Deni Srdoč, najmlađi Michelinov chef i mladi talent 2018. godine prema izboru prestižnog vodiča Gault Millan, a koji je ujedno i chef restorana „Draga di Lovrane“ te Fabrizio Vežnaver, chef i vlasnik restorana „Pergola“; pripremali su jedan riblji i jedan mesni meni pri čemu su istakli važnost planiranja kupovine, pripreme i čuvanja namirnica, njihove konzervacije i zbrinjavanja otpada.

Snimanju su također prisustvovali i gradonačelnik Pazina Renato Krulčić, direktor Agencije AZZRI, Igor Merlić te glasnogovornica trgovačkog društva Usluge d.o.o., Mateja Sinčić koja je ujedno i jedna od voditeljica projekta. Video će ovih dana postati dostupan široj javnosti.

Uz sve navedeno, Pazin ima jedan od najučinkovitijih sistema prikupljanja otpada u državi što uključuje čipirane individualne spremnike u ruralnom dijelu i moderne zajedničke polupodzemne spremnike na korisničke kartice u urbanom dijelu. To konkretno znači da se svako odlaganje evidentira u sustav i korisnici plaćaju onoliko koliko odlažu, čime se građane potiče na prikupljanje i pravilno razvrstavanje komunalnog i biorazgradivog otpada, njegovu završnu obradu i slanje na reciklažu.

Nadalje,  okončana  je i sanacija bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i, kako je ranije spomenuto, svi radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima.