Započeli radovi na sanaciji bivšeg odlagališta inertnog otpada Lakota

Na lokaciji bivšeg odlagališta inertnog otpada „Lakota“ danas su započeli radovi na sanaciji. U planu je formiranje pokosa te stabilizacija istih zatravnjivanjem površine.

Ovaj zahvat osigurat će stabilizaciju terena i time onemogućiti urušavanje materijala i stvaranje vododerina kojima bi se deponirani materijal odvodio u obližnji kanal i time u Pazinčicu.

Terminski plan radova dostavljat će glavni izvođač te će se isti usklađivati sa stručnim nadzorom i investitorom.