Poštovani korisnici, 

na Skupštini trgovačkog društva Usluga d.o.o. održanoj 15. travnja 2019. godine razriješila se Uprava društva radi isteka mandata.

Nakon Izvješća Nadzornog odbora o provedenom postupku javnog natječaja za imenovanje Uprave društva, Skupština je za predsjednika Uprave koji će zastupati društvo samostalno i pojedinačno na vrijeme od četiri godine imenovala Vladimira Burića.

Nakon isteka prokure bivšeg predsjednika uprave Dragana Šiprake, danas je izvršena primopredaja mandata.