U sklopu projekta “ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ u Pazinu, Cerovlju, Lupoglavu i Gračišću održale su se javne edukacijske tribine o održivom gospodarenju otpadom.

Cilj tribina bio je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilnog odvajanja otpada, smanjenja stvaranja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Javne tribine vodio je doktor znanosti Marin Miletić s Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba. 

Na tribinama saznali smo kako je čovjek jedino biće koje stvara otpad, te kako prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od ukupno proizvedenih količina otpada u 2016. godini 74 % je činio miješani komunalni otpad. Odvojeno sakupljen otpad iznosio je poražavajućih 26 %. Ambalažni otpad činio je 39 % od ukupne količine odvojeno skupljenog otpada a 48 % ambalažnog otpada bila je ambalaža od papira i kartona.

Dr. Miletić napomenuo je kako je u 2016. godini udio komunalnog otpada izravno upućenog na oporabu iznosio 21 %, od čega tek 2 % odnosio se na kompostiranje i anaerobnu digestiju!

Revidirani podaci za 2018. godini prema Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu navode stopu odvojenog prikupljanja otpada od 28% (HAOP, 2018.). Ciljevi odvojenog prikupljanja otpada na razini EU:

  • do 2020. - 50%
  • do 2030. - 70%.

Na tribinama istaknulo se kako je zabranjeno bilo kakvo odbacivanje otpada u (prirodu i vodotoke), spaljivanje otpada u okolišu i kućanstvu te odbacivanje otpada u sustav javne odvodnje!

Na pitanje građana koji tvrde da nemaju miješanog komunalnog otpada dr. Miletić odgovorio je da je danas to gotovo nemoguće, jer iako veliku većinu stavari možemo pripremiti za reciklažu određeni dio miješanog komunalnog otpada još uvijek nemamo gdje zbrinuti kao na primjer vlažne maramice, vrečice iz usisivača, ostatke mesa i ribe, zaprljani, premazani papir, naljepnice, opuške, pelene ili higijenske uloške. 

Javne edukacijske tribine za građanstvo održat će se također u Karojbi, Motovunu, Tinjanu, Sv. Petru u Šumi te Buzetu i Lanišću.

Datume održavanja tribina obajvit ćemo na našim web stranicama kao i na stranicama gore navedenih općina.