Aerobno
Proces za čije je odvijanje potreban kisik.

Agrikultura
Proizvodnja hrane i vlakana za ljudsku upotrebu.

Aktivator
Materijal koji sadrži bakteriju koja započinje proces kompostiranja.

Akvakultura
Uzgajanje morskih životinja i biljaka za hranu.

Alge
Jednostavne biljke koje ne cvatu i obično žive u vodi.

Anaerobno
Proces koji se odvija bez prisustva kisika.

Atmosfera
Sloj plinova koji okružuje Zemlju.

Bakterija
Sićušni organizmi koji mogu pretvarati biljni i životinjski materijal u energiju.

Benzin
Motorno gorivo. Naftni derivat.

Biomasa
Biljna ili životinjska materija koja se koristi za proizvodnju električne enerigije sagorijevanjem plinova koji nastaju raspadanjem iste.

Biomasna energija ili energija biomase
Energija proizvodena koristeći organsku materiju.

Biorazgradivo
Materijal kojeg mogu razgraditi mikroorganizmi ili drugi dekompozeri poput gljiva.

Bioraznolikost
Termin koji se koristi za opisivanje velike raznolikosti živih organizama.

Bioreaktorna deponija
Deponij u kojem se od organske tvari, biološkim reakcijama, dobija energija.

Čestice
Mali dijelovi čvrste ili tekuće tvari koji lebde zrakom. Čestice dolaze od dima, prašine, pepela i isparenja te mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Dekompozeri
Bakterije i gljive koje utječu na raspadanje biljne i životinjske tvari, vraćajući zemlji ili vodi hranjive tvari.

Dekompozicija
Prirodni proces koji se javlja prilikom raspadanja organske materije.

Dekompozirati
Rastaviti na manje dijelove.

Deponij
Mjesto za odlaganje čvrstog otpada, gdje se otpad zakopava.

Ekološki otisak
Mjernik utjecaja koji idividua ili skupina imaju na njihov okoliš.

Ekosustav
Sustav koji se sastoji od zajednice živih bića u prirodnom okolišu u kojem one žive i međusobno djeluju.

Elektronički uređaji
Uređaji pokretani električnom strujom ili baterijama.

Emisija
Sredstva – čvrsta, tekuća, plinovita – ispuštena u atmosferu.

Energija
Sposobnost rada pomicanjem objekata ili pretvorbom topline između objekata.

Energija plime
Električna energija proizvedena micanjem valova i smjene plime i oseke.

Energija vjetra
Električna energija proizvoedena strujanjem vjetra kroz vjetroturbine.

Erozija
Odstranjivanje površinskog sloja zemlje djelovanjem vjetra ili vode.

Farma glista
Oblik kompostare koja koristi gliste za bržu razgradnju organske tvari.

Fosilna goriva
Goriva nastala prirodnim putem ispod zemljine površine u dugom vremenskom periodu od ostataka živih bića. Fosilna goriva su neobnovoljivi izvori energije.

Fotokemijski smog
Bezbojno zagađenje zraka koje se najčešće javlja ljeti. Nastaje reagiranjem zagađivača kao što su dušični oksid - materija nastalih sagorijevanjem fosilnog goriva sa sunčevom svjetlošću u atmosferi, pri čemu nastaje ozon.

Fotovoltažna ćelija
Uređaj koji pretvara sunčevu u električnu energiju.

Gen
Informacija koja se prenosi s roditelja na potomka te koja određuje karakterisitke potomka.

Genetska raznolikost
Raznolikost različitih vrsta gena u nekoj populaciji neke vrste.

Geotermalna energija
Energija koja nastaje iskorištenjem prirodne topline iz zemlje koja se pretvara u električnu energiju.

Glina
Ljepljiv zrnati materijal koji u zemlji čini vodonepropusno područje.

Gljive
Organizmi koji hranjive sastojke dobivaju od raspadajućih organskih tvari.

Globalno zatopljenje
Povećanje prosječne temperature Zemlje stakleničkim efektom.

Gnojivo
Dodatak zemlji koji ju čini plodnijom.

Habitat (stanište)
Mjesto na kojem se okuplja populacija neke vrste.

Insekticid
Materija koja se koristi za ubijanje insekata.

Kanalizacijski sustav
Cjelokupni sustav koji skuplja, odvozi i pohranjuje ili tretira kanalizacijski otpad.

Kisele kiše
Rezultat reakcije sumpornog dioksida i dušičnog oksida u atmosferi, a koji se u obliku kiše, magle ili snijega vraća na Zemlju.

Kompost
Materija koja nastaje raspadom (ili dekompozicijom) organske materije.

Kompostiranje
Recikliranje organskog otpada u kompost radi dobivanja hranjivih sastojaka i minerala.

Metan
Prirodni plin koji nastaje raspadanjem organske materije. Jedan je od glavnih stakleničkih plinova, a može se iskoristiti za dobivanje energije iz biomase.

Mikroorganizmi
Mikroskopski organizmi poput bakterija, virusa ili gljiva.

Mulj
Čvrst ostatak koji nastaje na izlazu iz proičistača voda.

Nafta
Fosilno gorivo nastalo milijunima godina pod zemljom od ostatka morskog planktona.

Neobnovljiva energija
Energija koja ne dolazi iz obnovljivog izvora energije. Npr. energija koju dobivamo sagorijevanjem fosilnih goriva.

Neobnovljivi resurs
Prirodni resurs koji možemo iskoristiti samo jednom nakon čega ga ne možemo nadomjestiti. Npr. ugljen, nafta i prirodni plin.

Nuklearna energija
Električna energija koju dobijamo iz topline nuklearnih reakcija.

Obnovljiva energija
Energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Npr. sunčeva energija, energija vjetra i energija biomase.

Obnovljivi resurs
Prirodni resurs koji može biti nadomješten jednom kada je potrošen. npr. voda, drveće, I sl.

Održivo
Način rada i življenja koji ne ugrožava okoliš.

Održivost
Sposobnost korištenja resursa na način da će oni biti upotrebljivi i u budućnosti.

Okoliš
Prirodno ili ljudski promijenjeno okružje u kojem ljudi, životinje i ostali organizmi žive.

Opasan otpad
Materijali koji mogu znatno naškoditi zdravlju ljudi ili okoliša ukoliko se s njima ne postupa na odgovarajući način.

Organska hrana
Biljni ili životinjski proizvodi koji su proizvedeni bez pomoći pesticida, gnojiva, antibiotika ili drugih kemikalija.

Organsko
Sve što je, ili dolazi od, živog organizma.

Organski otpad
Svaki otpad biljnog ili životinjskog podrijetla.

Otpad
Sve što nekome više nije korisno i čega se želi riješiti. Otpad je korisno dobro i nebi ga trebali mješati sa smećem, već ga reciklirati.

Otpadne vode
Tekućina koja napušta kanalizacijski sustav.

Ozon
Bezbojni plin. Ozon je vrlo važan plin u gornjim dijelovima atmosfere jer nas štiti od štetnog sunčevog zračenja. Ali, ukoliko nastaje u nižim dijelovima atmosfere u reakciji sa zagađivačima, tada postaje opasan.

Pesticidi
Kemikalije koje se koriste za uništavanje korova. Izuzetno su opasni za prirodu i okoliš i ne bi ih se trebalo koristiti.

PET
Vrsta plastike – polietilen tereftalat – izrada boca.

Petrokemikalije
Kemikalije dobivene od nafte, koje se najčešće koriste za dobijanje plastičnih masa.

Petrolej
Vrsta zapaljive tvari koju dobivamo od nafte.

Permakultura
Permakultura je skup znanja o dizajniranju održivih ljudskih zajednica. Nastala je kao spoj starih tradicijskih tehnika obogaćenih za nova znanja i tehnologije iz mnoštva znanosti i ljudskih djelatnosti, poput arhitekture, graditeljstva, poljoprivrede i šumarstva, kemije, biologije, sociologije, urbanizma, ekologije, ekonomije, energetike, gospodarenja vodama i otpadom i dr.

Plastika
Materijal sastavljen od lanaca polimera koji se mogu oblikovati u čvrsti materijal pogodan za primjenu prilikom pakiranja, konstrukcija, isl.
Podzemna voda
Voda koja se zadržava u zemlji ili porama te usjeklinama stijenja.

Prirodni plin
Fosilno gorivo koje sagorijeva čišće i s manje štetnih emisija plinova u atmosferu od ugljena ili nafte.

Prirodni resurs
Materijal kojeg nalazimo u prirodi, a koji možemo iskoristiti za prehranu, dobivanje energije ili za dobivanje nekih drugih materijala.

Pulpa
Gnjecava masa vlakana koju dobivamo od drveta, otpadaka ili recikiliranog papira koja se može iskoristiti za izradu papira i kartona.

PVC
Vrsta plastike – polivinil klorid – izrada plastičnih čašica.

Radijacija
Energija emitirana iz Sunca i drugih radioaktivnih materijala.

Radioaktivni otpad
Otpad proizveden emisijom radijacije. Radioaktivni otpad može jako dugo trajati u okolišu i biti vrlo opasan po život organizama.

Recikliranje
Prerada materijala koji bi inače postao smeće.

Resursi
Materijali koje nalazimo u prirodi i koje koristimo za prehranu ili za dobivanje energije ili nekih drugih materijala.

Rijetki metali
Ime za zlato, srebro i platinu.

Sirovine
Neprerađena materija ili resurs od kojeg se dobiva neki drugi produkt.

Smog
Bezbojno zagađenje zraka koje se javlja većinom ljeti. Proizvode ga zagađivači kao što su dušični oksid i organski dijelovi, koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, a u reakciji sa sunčevom svjetlošću u nižim slojevima atmosfere nastaje ozon.

Solarna energija
Električna energija dobivena korištenje fotovoltažnih ćelija koje pretvaraju sunčevu energiju u električnu. Solarna energija se može odnositi i na solarne grijače vode.

Staklenički efekt ili efekt staklenika
Efekt zagrijavanja zemljine atmosfere i površine zbog djelovanja stakleničkih plinova u atmosferi.

Staklenički plin
Plin koji se ponaša kao staklo u stakleniku, koji ne dozvoljava refleksiju topline u svemir. Najčešći staklenički plinovi su ugljikov dioksid (CO2) i metan.

Teški metali
Metali koji se akumuliraju u hranidbenom lancu i mogu biti štetni po žive organizme i u malim količinama. Npr. krom, kadmij, merkurij i olovo.

Transpiracija
Proces kada vodena para preko pora lišća, ljudi i životnja odlazi u atmosferu.

Ugljen
Fosilno gorivo nastalo pod zemljom od ostataka mrtvih biljaka u periodu od nekoliko milijuna godina. Izgleda kao smeđa ili crna stijena.

Ugrožene / ranjive
Vrste koje će najvjerojatnije tijekom sljedećih 25 godina postati ugrožene ukoliko se ne popravi njihovo stanje.

Vjetroturbine
Velike vjetrenjače koje su dizajnirane da energiju vjetra pretvore u električnu.

Vrste
Živa bića iste vrste koje se mogu razmnožavati i imati zdravo potomstvo.

Zagađivač
Bilo koja supstanca u nekom materijalu koja ga čini nečistim.

Zimski smog
Stupanj čestičnog onečišćenja zraka koje se najčešće javlja zimi, a nastaje sagorijevanjem goriva za grijanje.

 

Izvor: https://www.academia.edu/16594672/Ekolo%C5%A1ki_rje%C4%8Dnik