1. Što se uvodi? 

U Gradu Pazinu i općinama Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Karojba, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Usluga d.o.o. uvodi novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine otpada, poboljšanja javne usluge i održivog razvoja grada. Zdraviji, pravedniji i ekološki održiv sustav omogućit će podizanje razine odgovornosti i svijesti o važnosti brige za okoliš.

2. Što želimo?

Želimo da se prelaskom na novi sustav postignu najviši europski standardi zaštite zdravlja i okoliša.
Otpad se više neće zakopavati, nego će se sustavno zbrinjavati na regionalnom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

3. Zašto Kaštijun? 

Zato što Kaštijun koristi suvremenu mehaničko-biološku tehnologiju koja omogućava potpuno iskorištavanje otpada te minimalna odlaganja. 

4.    Što je Usluga d.o.o. osigurala za novi sustav u naseljima i općinama?

Čipirani spremnici od 80, 120, 240, 360, 770 i 1100 litara u naseljima i općinama
•    Svaki spremnik imat će svoj barcode i korisnik usluge će odgovarati za otpad koji odlaže
•    Opremu za registraciju i pražnjenje spremnika za četiri kamiona
•    Bežični prijenos svih podataka pražnjenja u realnom vremenu te pristup podacima s udaljene lokacije
•    Sustav koji očitava čipove putem posebnih antena instaliranih na podizaču komunalnog vozila ili putem ručnog bežičnog čitača
•    Pražnjenje će se obavljati po objavljenom rasporedu 

5. Kako ćemo smanjiti broj kontejnera u centru grada i poboljšati javnu uslugu?

U gradu uvodi se sistem polupodzemnih spremnika od 5000 litara. Jedan kontejner zamjenjuje do 5 dosadašnjih kontejnera. 
Uvode se čipirane kartice koje će registrirati svako pojedino odlaganje otpada te specijalno vozilo za pražnjenje. Sustav za elektronsku evidenciju pratit će pojedinačna odlaganja koja će se naplaćivati po načelu "onečišćivač plaća" (više će plaćati oni koji stvaraju više otpada).
Polupodzemni spremnici imat će ugrađene otpadomjere zapremnine 25 litara. Jedno pražnjenje značit će 25 litara odloženog otpada.

6. Ako je uzeta norma od 25 litra zašto se u sustavu naplaćuju kontejneri od 80, 120 i 240 litara? 

Standardne veličine spremnika su 80, 120, 240 litara i na taj način zadužuje se minimalna javna usluga. U urbanom dijelu ugrađeni su polupodzemni spremnici s otpadomjerom jer svaki stan ne može dobiti svoj spremnik. Količina odloženog otpada registrira se putem otpadomjera zapremine 25 litara. Ako je korisnik zadužio volumen od 80 litara to će na godišnjoj razini značiti da korisnik može odložiti otpad kroz otpadomjer do 167 puta. Za spremnik od 120 litara broj ubačaja penje se na 250, dok će se za spremnik od 240 litara kroz otpadomjer moći odlagati do 500 puta. Korisnici će koristiti otpadomjere prema svojim potrebama, međutim ako se kroz duže razdoblje (godinu dana) pokaže da volumen odloženog otpada (varijabilni dio) odstupa od odabranog volumena spremnika minimalne javne usluge (fiksni dio) tada će korisnici biti zaduženi za novi odgovarajući volumen od strane davatelja usluge.

7. U gradu su postavljeni spremnici od 5000 litara, zašto obračun spremnika ne bi bio 75, 125, 250 i tako dalje?

Zato jer navedeni iznosi nisu standardne veličine spremnika.

8. Koje su prednosti polupodzemnih kontejnera?

•    Veliki kapacitet na malom prostoru
•    Niža temperatura ispod zemlje usporava truljenje i umanjuje neugodne mirise
•    Automatsko sabijanje otpada uslijed gravitacijskog učinka
•    Smanjenje broja kontejnera u centru grada
•    Sprječavanje raznošenja otpada
•    Sprječavanje širenja neugodnih mirisa
•    Efikasno pražnjenje otpada po principu "1 dan, 1 radnik, 1 kamion"
•    Elektronska evidencija količine odloženog otpada
•    Načelo "onečišćivač plaća“
•    Estetski prihvatljivo rješenje

9. Što ćemo odlagati u miješani komunalni otpad?

•    vrećice iz usisavača, higijenski papiri, vlažne maramice
•    ostaci od pripremanja hrane
•    zaprljani, premazani, voštani papir
•    naljepnice, opušci, upaljači
•    spužve, tapete, gume za žvakanje
•    zdjele i drveni pribor
•    klasične žarulje, boce pod tlakom
•    pelene i higijenski ulošci

10. Što ne odlažemo u miješani komunalni otpad?

•    zemlju, kamenje, građevinski otpad, lešine životinja, grane drveća, pokošenu travu, itd.

11. Kako smanjiti količinu otpada?

•    kućnim kompostiranjem
•    izdvajanjem posebnih kategorija otpada (papir i karton, staklo, plastika i metal) 
•    izdvajanjem tekstila u za to namijenjene spremnike (obuća i odjeća)
•    korištenjem reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta (opasni otpad, glomazni otpad, elektronički otpad, itd.)
•    ponovnom uporabom predmeta

12. Da li je cijena pražnjenja kante od 240 litara ista u Pazinu i Lupoglavu budući da je 40 km razlike u odvozu?

Da, cijena je ista.

13. Zašto se po gradu ne postave i kontejneri za biootpad za izradu komposta koji bi se prodavao i tako smanjila cijena?

Biootpad se zajedno s miješanim komunalnim otpadom odvozi u „Kaštijun“ tako da nema potrebe za posebnim spremnikom. Da su postavljeni posebni spremnici za biootpad takav bi trebalo zasebno sakupljati što bi izazvalo dodatne troškove.

14. Na televiziji direktor Usluge govori o ulaganju od dva do  tri milijuna kuna u novi sustav za prikupljanje otpada. Koliko je novaca dobiveno od EU fondova a koliko od fondova za zaštitu okoliša?

Europska unija sufinancira nabavku opreme za odvojeno sakupljanje otpada i edukaciju korisnika međutim ne sufinancira opremu i tehnologiju za miješani komunalni otpad.

15. Da li se ta tri milijuna odnose samo na grad Pazin ili na okolne općine? Sa koliko su one sudjelovale?

Navedeni iznos odnosi se na sve Općine na području davatelja usluge i Grad Pazin.

16. Koliko tona se trenutno godišnje prikupi otpada na cijelom području sakupljanja? Da li se za tu svotu treba smanjiti sveukupna cijena odvoza po novom sustavu?

Trenutno se godišnje sakupi oko 7000 tona otpada. Državnim planom gospodarenja otpadom planira se odvajanje 60% papira, PVC, MET i staklene ambalaže. Za ovu godinu planiramo u ŽCGO Kaštijun predati oko 6250 tona miješanog komunalnog otpada. Cijena otpada se ukupno može smanjiti u slučaju prihoda od prodaje odvojeno sakupljenog otpada.

17. Kako koristimo zelene otoke? Što odlažemo?

PAPIR I KARTON
•    novine, časopisi, katalozi
•    pisma, kuverte, papir za printanje, bilježnice, knjige bez uveza, čestitke
•    vrećice od papira
•    manje kartonske kutije, ambalaža od papira i kartona: kutije za jaja, itd.
STAKLO
•    staklene boce svih boja (vino, alkoholna pića, sokovi i sl.)
•    staklenke svih boja (voće, povrće, marmelada, dječja hrana i sl.)
•    staklene čaše, vaze,  posude
PLASTIKA I METAL
•    ambalaža deterdženta, šampona, krema, prehrambenih proizvoda
•    tetra pak ambalaža 
•    limenke, konzerve, metalni poklopci
•    pribor za jelo, slamke, kutije za cd i dvd, 
•    pvc ambalaža (omot slatkiša, grickalica, zamrznutih proizvoda, wc papira, itd.)
•    plastične vrećice iz trgovina, plastične kutijice za namaze, sladolede, zaštitna plastična ambalaža, plastične igračke (bez drugih materijala)

18. Koliko novaca će se zaraditi od selektivno sakupljanog otpada?

Trenutačno komunalnim poduzećima u Istri financijski se više isplati odložiti miješanu plastiku na odlagališta nego istu sortirati i balirati. Svi komunalci pokušavaju prikupiti što je moguće više odvojeno skupljenog otpada, ponuda na tržištu sve je veća, a prave potražnje nema jer u RH prerađivačke industrije ili nema ili nema dovoljno kapaciteta za obradu tih materijala. Prema informacijama kojima raspolažemo na tržištu otpada prodati se mogu samo sljedeće frakcije: papir i karton, transparentna PE folija, PET ambalaža od vode i sokova, tvrda plastika (gajbe, kanisteri). Prije nego što se takva sirovina proda potrebno ju je prikupiti (investicija u spremnike), prevesti do skladišta (kamioni, gorivo), sortirati i balirati (strojevi, radna snaga). Cijene koje se dobiju za pobrojane sirovine su niske, ne pokrivaju troškove prikupljanja, prijevoza, sortiranja i baliranja tih materijala. Cijene su niske s tendencijom daljnjeg pada, a cijene koje sakupljači plaćaju obrađivačima za zbrinjavanje miješane sakupljačke plastike – MIX-a iz domaćinstva (žuti kontejneri) su visoke i vjerojatno će još porasti zbog zabrane uvoza otpadne plastike u Kinu, koja je stupila na snagu početkom 2018. godine. Trenutačno otkup odvojeno sakupljenog otpada plaća se Metisu. Nove cijene otkupa za odvojeno sakupljeni otpad od 15.08. su sljedeće: za neadekvatno odvojeni otpad (otpad koji je krivo sortiran, prljav ili pomiješan sa miješanim komunalnim otpadom) Usluga d.o.o. plaća Metisu 1550 kn/t bez PDV-a. Cijena za zbrinjavanje adekvatno odvojene plastične ambalaže od koje se može reciklirati barem 60% korisnih sirovina stoji Uslugu d.o.o. 1100 kn/t bez PDV-a.

19. Da li će se dobivati vrećice za otpad?

Ne, uručeni su spremnici za miješani komunalni otpad i povećan je broj zajedničkih zelenih otoka. Po završetku nabavke spremnika na državnoj razini spremnici za odvojeno sakupljanje bit će podijeljeni pojedinim korisnicima. Vrećice za otpad moguće su rješenje za stare gradske jezgre gdje je specijalnim komunalnim vozilom nemoguće pristupiti. 

20. Što sve stavljati u biorazgradivi otpad?

U biorazgradiv otpad treba odlagati razgradive tvari organskog dijela otpada odnosno one koje prolaze kroz proces mikrobiološke razgradnje.

21. Da li se cijena po kilogramu plaća samo na biorazgradivi otpad?

Ne, ona se naplaćuje za miješani komunalni otpad.

22. Da li će se od otpada stvarati dodatna vrijednost kao na primjer kompost ili toplinska energija?

Da, Kaštijun koristi mehaničko-biološku (MBO) tehnologiju kroz koju će se proizvoditi plin i električna energija.

23. Zašto je najmanji volumen u kućanstvu spremnik od 80 litara?

Temeljem Plana gospodarenja otpadom grada Pazina, proizvedena količina otpada po glavi stanovnika iznosi u prosijeku 1, 50 kg dnevno, odnosno oko 12 litara po stanovniku. Litraža po stanovniku dobivena je izračunom mase otpada i prosječnim koeficijentom omjera ukupne količine otpada i instaliranog volumena na terenu. 12 litara dnevno jednako je 84 litara otpada tjedno, po glavi stanovnika.

24. Da li će se moći mijenjati dodijeljeni volumen spremnika?

Da, volumen spremnika moći će se mijenjati ako korisnici žele stvarati manje od statistički procijenjenih litara otpada po kućanstvu.  

25. Što je s vikendašima?

Vikendaši zadužuju minimalni spremnik od 80 litara.

26. Što je s kućama za odmor?

Kuće za odmor obračunavaju se prijedlogom po broju registriranih ležajeva:
120 litara (do 3 ležaja)
240 litara (4-7 ležaja)
360 litara (8-12 ležaja)
770 litara (13 i više ležaja)

27. Što je s poslovnim prostorima?

Za poslovne prostore minimalni spremnik iznosi 120 litara (do dva zaposlenika). 

28. Kako će se izvršavati odvoz? 

Odvoz će se izvršavati minimalno jedanput tjedno, po rasporedu koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Usluge.
Korisnik će odgovarati za otpad koji odlaže zato se traži da korisnik iznese spremnik na javnu površinu, ispred vlastite nekrektnine, uz liniju prolaska kamiona, jedino u trenutku kada želi da se spremnik isprazni od strane davatelja javne usluge.

29. Koja je razlika između zapisnika i Izjave?

Zapisnik će se davati korisnicima kod podjele spremnika u kojem će korisnik potvrditi primitak spremnika. 
Izjava ima pravni status ugovora kojim se korisnik obvezuje na plaćanje cijene usluge. 

30. Da li više ljudi mogu uzeti zajednički spremnik? Ako da, kako će se naplaćivati?

Mogu, ali to znači da će se spremnik naplaćivati po udjelu korisnika odnosno neće biti moguće kontrolirati tko stvara više otpada. 

31. Što je sa starijim i nemoćnim ljudima koji neće moći iznijeti svoje spremnike?

Starijima i nemoćnima bit će posvećena veća pažnja te bilo bi poželjno da si građani i susjedi međusobno pomažu. Djelatnici Usluge neće moći obavljati takve poslove osim u izoliranim slučajevima gdje se drugačije ne može osigurati pražnjenje.    

32. Što mogu napraviti ako vidim nekoga da odlaže otpad na nepropisan način?

Ako se takva situacija dogodi, treba dokumentirati (fotografirati) i prijaviti događaj komunalnom redaru.

33. Spremnici za otpad nisu ispražnjeni prema rasporedu odvoza. Kome se obratiti?

Korisnici usluge se u tom slučaju trebaju javiti voditelju čistoće na broj telefona 091 624 27 72.

34. Želim promijeniti ime nositelja računa. Koje dokumente je potrebno dostaviti?
Potrebno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili rješenja o nasljedstvu ili presliku smrtnog lista. 

35. Želim se prijaviti kao novi korisnik. Kako to mogu učiniti? 

Prijaviti se možete osobno, poštom ili e-mailom uz dostavu dokaza o vlasništvu nekretnine.  

36. Na koji način mogu zbrinuti glomazni otpad?

Ovisno o količini glomaznog otpada treba se javiti voditelju čistoće na broj telefona 091 624 27 72. Jednom godišnje odvoz glomaznog otpada bit će besplatan i odvijat će se prema rasporedu. 

37. Gdje se nalazi reciklažno dvorište u Pazinu?

Reciklažno dvorište, trenutačno u izgradnji, nalazi se u sklopu pretovarne stanice Jelenčići. 

38. Zamjena oštećene posude za otpad?

Ako je šteta nastala krivicom djelatnika Usluge, Usluga d.o.o. zamijenit će kantu. U slučaju da je korisnik odgovoran za oštećenja, sam će snositi troškove zamijene. 

39. Odlaganje zelenog (vrtnog) otpada - gdje se može odlagati veće količine ”vrtnog otpada” (granje, otkošena trava i sl.)?

Takav otpad odlagat će se na reciklažnom dvorištu. 

40. Uklanjanje uginulih životinja sa ulica – gdje se može prijaviti?

Takve slučajeve treba prijaviti Gradu Pazinu odnosno JLS.

41. Zbrinjavanje otpadnih ulja?

Otpadna ulja primat će se u reciklažnom dvorištu.

42. Što sa biootpadom?

Ako ne postoji opcija kućnog kompostiranja biootpad odlagat će se u miješani komunalni otpad. Zbrinjavanje biootpada osigurano je na RCGO Kaštijun. 

43. Što ako se odloži otpad izvan spremnika ili na javnoj površini?

Odlaganje otpada pored spremnika shvatit će se kao potrebu za dodatnim spremnikom. Otpad na javnim površinama treba prijaviti Gradu Pazinu odnosno JLS. 

44. Da li je potrebno javiti promjenu namjene prostora?

Bilo kakve promjene namjene prostora trebaju biti prijavljene.  

45. Tko održava i čisti spremnike za otpad?

Spremnike održavaju korisnici usluge dok davatelj usluge jednom godišnje vrši pranje svih spremnika.

46. Gdje se odlaže problematičan, opasan otpad?

Opasan otpad odlaže se u (mobilno) reciklažno dvorište. 

47. Za koje obračunsko razdoblje će se slati računi?

Računi će se slati na mjesečnoj bazi.