Nastavljamo kampanju edukacije građana o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada.